Adatkezelési tájékoztató

1. Az adatkezelési tájékoztató célja


A Novitas Brill Kft., mint a www.novitasbrill.hu oldal üzemeltetője tájékoztatja az érintetteket az adatkezelési gyakorlatáról és biztosítja, hogy a tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a hatályos magyarországi jogszabályokban és az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 számú rendeletében (közismert nevén:
GDPR) foglalt előírásoknak.


2. Az adatkezelő adatai


Novitas Brill Kft.
Székhely: 4031 Debrecen, Zörgőfű utca 7/A
Telephely, levelezési cím: 4030 Debrecen, Karabély utca 4.
Cégjegyzékszám: 09-09-018225
Képviselő, adatvédelemért felelős megbízott: Madarasi István, ügyvezető
E-mail cím: novitasbrill@novitasbrill.hu
Telefonszám: +36 20 965 0999


3. Az adatkezelés alapelvei

Az adatkezelő a személyes adatokat jogszerűen, tisztességesen és átláthatóan kezeli. Mindent megtesz észszerű és gyakorlatias keretek között a személyes adatok biztonsága érdekében technikai és szervezési intézkedésekkel. A személyes adatokat csak egyértelmű és jogszerű célból gyűjti és azokat nem kezeli a célokkal össze nem egyeztethető módon. A személyes adatokhoz csak az illetékes munkaköröket betöltő személyek férhetnek hozzá a munkafolyamatok elvégzéséhez szükséges mértékig és ideig.


4. A kezelt adatok köre, célja és ideje


4.1. Kapcsolatfelvétel


Adatkezelő kizárólag a kapcsolatfelvétel során önként megadott adatokat kezeli. E-mail fogadása: a honlapon található kapcsolati űrlapon keresztül, illetve kapcsolatfelvevő által az adatkezelő e-mail címére küldött üzenettel. Ennek során kért személyes adatok: a kapcsolatfelvevő neve és e-mail címe. Abból a célból, hogy az érintett online fel tudja venni a kapcsolatot, adatkezelő pedig azt meg tudja válaszolni. Telefonos kapcsolatfelvétel során a kapcsolatfelvevő által megadott telefonszám és név
kezelése.

 

Amennyiben a kapcsolatfelvevő érdekelt a kapcsolat fenntartásában, azaz vásárlói, beszállítói vagy egyéb üzleti partnerkapcsolatot kíván kialakítani az adatkezelővel, annak racionális értelmében a szükséges adatokat adatkezelő kezeli. Adatkezelő a kapcsolatfelvétel során megadott személyes adatokat az üzleti kapcsolat fennállásáig kezeli.


4.2. Honlaplátogatás


A www.novitasbrill.hu honlap látogatása során a szolgáltatás teljesítése, működésének ellenőrzése, és a visszaélések megakadályozása érdekében külső szolgáltatók bevonásával látogatói adatokat kezel, melyek nem minősülnek személyes adatnak és nem alkalmasak az egyéni felhasználó azonosítására.

 

A honlap a testre szabott kiszolgálás érdekében ún. cookie-kat, sütiket használ. Ez egy kis adatcsomag, melyet a felhasználó eszközén helyez el a böngésző és olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatásai során elmentett adatait a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében. A sütit a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében azok használatát. A sütik kezelésére a felhasználó által használt böngésző saját beállításaiban van lehetőség.

 

A sütik megőrzésének időtartama a felhasználó böngészőjének saját beállításaitól függ. A honlap látogatottsági és webanalitikai – azaz a weboldalon végzett tevékenységek
elemzéséhez szükséges – adatok méréséhez és kezeléséhez adatkezelő a Google Analytics és Google Ads szolgáltatásait használja. A Google a böngésző révén kapott IP- cím számot névtelenítve tárolja, nem tudja összekapcsolni a felhasználóval. Ezek az adatok a Google által üzemeltetett külső szerverekre kerülnek továbbításra és tárolásra.
Az adatokat 26 hónapig őrzi a legutolsó tevékenység idejétől számítva.


4.3. Szerződéskötés, számlázás
A megrendelésekhez és egyéb üzleti kapcsolatokhoz tartozó szerződésekhez, azok teljesítéséhez szükséges, ezen  kívül a számlázásokhoz kapcsolódó adatok a hatályos számviteli törvényben meghatározott módon és ideig kerülnek tárolásra.


5. Az adatfeldolgozók


Olyan az érintetten és az adatkezelőn kívüli harmadik személy vagy szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.


5.1. Tárhelyszolgáltató
Tárhelypark

Cégnév: Websupport Magyarország Kft.
Adószám: 25138205-2-41
Cégjegyzékszám: 01-09-381419
Közösségi adószám: HU25138205
5.2. Könyvviteli szolgáltató
Petisné Mészáros Judit
Cégnév: PE-Kontroll Kft.
Cégjegyzékszám: 09-09-005347
Adószám: 11555281-2-09
Székhely: 4026 Debrecen, Péterfia u. 46. fszt. 1.
5.3. Vállalatirányítási program működtetője
Tóth Zoltán
Cégnév: INTER-LINE 95 Kft.
Cégjegyzékszám: 09-09-003702
Adószám: 12111183-2-09
Székhely: 4034 Debrecen, Huszár Gál u 41.
5.4. Webhelylátogatási adatok szolgáltatója
Google Inc.
Cím: 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, California 94043, USA


6. Az érintettek adatkezelési jogai


Az adatkezelés során az érintetteket megilletik az alábbi jogok.

– Hozzáférés joga.
Érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz hozzáférést kapjon.


– Helyesbítéshez való jog. Érintett jogosult arra, hogy kérésére adatkezelő helyesbítse a pontatlan személyes adatokat.


– Törléshez való jog.
A törléshez való jog biztosítja, hogy kérheti a személyes adatainak törlését, amennyiben azok kezelése az adatkezelő számára már nem feltétlenül szükséges abból a célból, amelyből azokat kezelte vagy gyűjtötte, illetve egyéb más esetekben. Ez azonban nem jelent feltétlen törlési kötelezettséget. Az adatkezelő megtagadhatja a törlést, ha jogszabály írja elő az adatok kezelését, vagy az adatok kezelésének más egyéb jogalapja, vagy jogszabályban meghatározott célja van.


– Adatkezelés korlátozásához való jog.

Érintett jogosult arra, hogy személyes adatainak korlátozását kérje a következő helyzetekben: ha az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ha az adatkezelés jogellenes, ha az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, ha az érintett tiltakozott a adatkezelés ellen.
Ha az adatkezelés a fentiek alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes személy vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. Az adatkezelő az érintettet, azadatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja. Az adatkezelőnek minden olyan címzettet tájékoztatnia kell a megtett intézkedésről, akivel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel.


– Adathordozhatósághoz való jog.
Érintett jogosult az adatkezelő által kezelt személyes adatairól másolatot kérni, és azokat egy másik adatkezelőnek továbbítani.


7. Panaszkezelés, jogérvényesítés


Amennyiben az érintett panasszal szeretne élni, úgy  gondolja, hogy az adatkezelő megsértette a személyes adatok védelméhez kapcsolódó jogokat, azt az adatkezelő e-
mail címen való felkeresésével teheti meg. Ennek feldolgozásához, az azonosítás és a szükségszerű kommunikáció érdekében személyes adatok további kezelésére van szükség. Adatkezelő az adatkezeléssel kapcsolatos panaszokat a lehető leghamarabb, de legfeljebb 30 napon belül válaszolja meg. Amennyiben az érintett megítélése szerint a jogsértés adatkezelő részére történő bejelentését követő 30 napon belül az adatkezelő nem szünteti meg a jogsértő állapotot, az érintett bíróság előtt gyakorolhatja jogérvényesítési lehetőségeit polgári per keretében. Ezen kívül érintett a személyes adatai kezelésével kapcsolatos panaszával a Nemzeti
Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz is fordulhat.


8. Jogszabályok


Az jelen adatkezelési tájékoztató elkészítéséhez és az adatkezelő Novitas Brill Kft.
adatkezelési tevékenységében irányadó jogszabályok:
– Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 általános adatvédelmi rendelete
(GDPR),
– az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi
CXII. törvény (Info tv.),
– a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.),

– 2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.),
– az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény – (Ehtv),
– a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fogyv tv.),
– a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény. (Pktv.).


9. További rendelkezések


Az adatkezelő Novitas Brill Kft. fenntartja a jogot, hogy az adatkezelési tájékoztatót megváltoztassa, amennyiben szolgáltatásaiban, bármilyen adatkezelői, adatfeldolgozói információkban illetve egyéb ú adatkezelést érintő esetekben változás következik be.